สำนักงานใหญ่

บริษัท เทพวัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 มีมาแล้วกว่า 54 ปี การดำเนินธุรกิจมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอด จากการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรจากแหล่งผลิตชั้นนำในต่างประเทศที่ได้รับใบอนญุาตการนำเข้าและจดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มุ่งหวังที่จะเป็นที่หนึ่งระดับประเทศทางด้านอาหารเสริมพืช ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบครัน ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล

มาตรฐานการผลิตสากล

ในปัจจุบัน การคำนึกถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะส่งออก ไปจากบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ จากห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ก่อนทุกครั้ง ตลอดไปจนถึงการมีการจัดเก็บ และการทำลายเคมีภัณฑ์ที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่มีคณุภาพถูกต้อง ตามกฎหมายและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยมาตรฐานสากล

บริการถึงใจ

กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่บริษัทใช้ดำเนินงาน ด้านคลังสินค้า สถานที่จะตั้งใกล้กับสายการผลิต เพื่อสะดวกต่อการ นำเข้าและส่งออกสินค้า เน้นระยะเวลาส่งมอบตรงเวลา ปริมาณความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งเป็น 0 % ลูกค้าจะต้องได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมจากพนักงานจัดส่งสินค้า

เพื่อนคู่คิด เพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน

กว่าห้าทศวรรษที่ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเกษตรไทย ในการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เราให้ความสำคัญในการบริการด้านวิชาการ มากด้วยพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการอย่างสุดความสามารถ ในด้านความรู้ทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือและเป็นแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเกษตรอย่างถูกวิธี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตที่ดีตามความต้องการของตลาด สร้างความพึ่งพอใจให้กับเกษตรกรเสมอมา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทพวัฒนา ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก โดยมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกของบุคคลากรในองค์กร ให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม