บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก ซึ่งเห็นได้จากกาดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทเทพวัฒนา จะอยู่ภายใต้กรอบที่กฏหมายกำหนดและทำตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการปลูกจิตใต้สำนึกของบุคคลากรภายในองค์กรทุกคนให้ตะหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเทพวัฒนา จึงได้กำหนดนโยบายที่ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามดังนี้

  1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
  2. มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นจิตสำนึกในการรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  4. มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนัก และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า