บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้ให้ความใส่ใจและตระหนักถึงคุณภาพด้านการผลิตสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ในทุกๆกระบวนการการผลิต ทางบริษัท เทพวัฒนา ได้ปฏิบัติตามภายใต้กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่สุด บริษัท เทพวัฒนา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จากหลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัทเทพวัฒนา จำกัด ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ว่ากระบวนการต่างๆได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบสินค้า รวมไปถึงการผลิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงบุคคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันข้อผิดพลาดได้อย่างมีคุณภาพ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัท เทพวัฒนาได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดย บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ช่วยให้องค์กรมีการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตหรือการบริการทุกประเภท โดยเรามุ่งปฏิบัติตามกฏหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมุ่งปลูกจิตสำนึกให้บุคคลากรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการตามมาตฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

บริษัทเทพวัฒนาได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมป.) เรามีนักวิชาการ นักปฏิบัติการ ห้องแลปที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ รวมไปถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีมาตรฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบการแพทย์ และสาธารณสุข ของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ