ส่งความห่วงใย..จากใจ สู่อำเภอฝาง

คุณอนุเทพ ฟองสมุทร ผู้บริหารบริษัทเทพวัฒนา จำกัด ร่วมกับ คุณวิภา จงสุวรรณวัฒนา ร้านแม่ข่ามิตรเกษตร เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างห้องผู้ป่วย และเข้าเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการสมทบทุนครั้งนี้ ทางคุณอนุเทพและคุณวิภาได้เรงเห็นถึงความสำคัญเรื่องของสุขภาพ การรักษา จึงตั้งใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องอำเภอฝาง มอบเงินสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วยในครั้งนี้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *