หลักการราดสารโซเดียมคลอเรต หรือโพแทสเซียมคลอเรต ปริมาณสารจะต้องพอดีกับขนาดทรงพุ่ม และอายุต้น การกระจายของสารจะจะต้องทั่วถึงทุกส่วนที่มีราก

อัตราใช้สำหรับลำไย อายุ 3-4 ปี

  • ไม่เคยราดสารมาก่อน ใช้โซเดียมคลอเรต หรือโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 500 กรัม ต่อต้น
  • เคยราดสารมาแล้ว ใช้โซเดียมคลอเรต หรือโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น

หมายเหตุ : อัตราสารต่อต้น หมายถึง น้ำหนักของสารที่ใช้ผสมน้ำราด หรือฉีดต่อลำไยหนึ่งต้น