การตัดแต่งกิ่งขนุนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้ใบได้รับแสงอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะสร้างผลผลิตในครั้งต่อไป เมื่อทำการตัดแต่งกิ่งที่เคยให้ผลผลิตออกไปแล้ว ต้องฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ เพื่อสร้างใบใหม่ให้พร้อมกันเป็นชุด และเขียวเข้มสมบูรณ์ และปุ๋ยเกล็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 20-20-20 หลังแต่งกิ่งควรล้างต้นด้วย เซนน่า ร่วมกับ นอร์ด็อกซ์ และไฮบริด เพื่อป้องกันโรค และแมลง

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. + เฟอร์ติแพลนท์ (20-20-20) 300 กรัม ร่วมกับ เซนน่า 100 กรัม + นอร์ด็อกซ์ 100 กรัม + ไฮบริด 100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ