การที่ต้นมังคุดมีดอกพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกๆ ดอกนั้นต้องการธาตุอาหารชนิดเดียวกันเป็นจำนวนมาก และทั่วถึง หากเกิดการขาดหรือไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดการหลุดร่วงหลังดอกบานได้

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นกับดอกด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ขยายขั้วดอก ส่งอาหารได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน และเออร์โกสติม ที่ช่วยลดการหลุดร่วง ลดการเกิดอาหารหักคอม้า

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + เออร์โกสติม 100 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ