หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งของเงาะ เพื่อเป็นการจัดการต้น และให้ใบในทุกๆยอดได้รับแสงอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ซึ่งต้นเงาะที่พร้อมสมบูรณ์ จะต้องมีใบอย่างน้อย 3 ชุดชุดใบละอย่างน้อย 20 ใบต่อช่อใบ หรือยอด

ฉีดพ่นธาตุอาหารเพื่อเตรียมต้นเงาะให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ สาหร่ายผสมอะมิโน และธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ